RIVM rapport 607400001 Scenario's Bodemsaneringsoperatie


    Ten behoeve van scenario’s die ook deze periode beschouwen, zijn voor deze tijdspanne de bedragen voor 2020-2023 geëxtrapoleerd. Na aftrek van specifieke budgetten voor de aanpak van waterbodems en asbest (wegen), en kosten ten behoeve van de uitvoeringsorganisatie en ... binnen een bepaalde tijdsspanne, en met de beschikbare middelen. De ...


    PDF Document: