Examen VMBO-GL en TL 2019 - cito nl


    Examen VMBO-GL en TL 2019 Engels CSE GL en TL Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 42 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 46 punten te behalen. Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen worden. tijdvak 2 woensdag 19 juni


    PDF Document: