AKTE VAN STATUTENWIJZIGING ASML HOLDING N V


    vennootschap te wijzigen en de comparant te machtigen deze akte te doen verlijden. Ter uitvoering van die besluiten verklaart de comparant in de statuten van de vennootschap de volgende wijzigingen aan te brengen: I. Artikel 3 lid 1 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: 3.1.


    PDF Document: