Examen HAVO 2016 - examenblad nl


    Examen HAVO 2016 biologie Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 42 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 77 punten te behalen. Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen worden. Als bij een open vraag een verklaring, uitleg of berekening gevraagd wordt, worden


    PDF Document: