Examenopgaven VMBO-BB 2004


    Examenopgaven VMBO-BB 2004 ENGELS CSE BB Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 35 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 42 punten te behalen. Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. tijdvak 2 dinsdag 22 juni 9.00 – 10.30 uur


    PDF Document: